17 oktober 2020 - 15:25
Deel dit artikel:

Gemeentenieuws in Cranendonck Actueel | Week 42

Hier lees je het laatste nieuws van gemeente Cranendonck. Iedere week verschijnen hier de ingekomen aanvragen, verleende vergunningen, werkzaamheden et cetera.

cranendonck24 / Gemeente Cranendonck • Beeld - Jos Meusen

Bijeenkomsten over toekomst van Smeltkroes uitgesteld
De gemeente Cranendonck wilde op korte termijn in fysieke bijeenkomsten actief in gesprek met de inwoners van Maarheeze over de toekomst van de Smeltkroes. Het doel daarbij is nader onderzoeken wat de (maatschappelijke) waarde is van de Smeltkroes in Maarheeze en met aanwezigen in gesprek gaan over de exploitatiemogelijkheden voor de toekomst. Door de aangescherpte coronamaatregelen van 14 oktober 2020 laat de gemeente deze fysieke bijeenkomsten niet doorgaan

Inwoners meer betrekken
Het huidige uitbatersechtpaar heeft aangeven per 1 juli 2021 te willen stoppen. Ze hebben de Smeltkroes vanaf de oplevering in 1982 uitgebaat en hebben de pensioengerechtigde leeftijd. De gemeenteraad heeft aangegeven dat er in het kader van burgerparticipatie steeds meer inwoners betrokken zullen worden bij de toekomst van de voorzieningen in haar dorpskern. Daarom wil de gemeente graag in gesprek met de inwoners. De gemeente wil gedurende deze avonden informatie verzamelen over de waarde van de Smeltkroes voor de gemeenschap en de rol die inwoners zouden kunnen/ willen vervullen in een toekomstige exploitatie.

Om dit proces namens de gemeente te begeleiden heeft de gemeente een externe begeleider aangetrokken, Dietmar Schrijnemakers.

Vervolg
De bijeenkomsten waren (corona-proof) aangekondigd voor 20 en 27 oktober in Maarheeze. Echter vanwege de nieuwe corona-maatregelen van deze week, blijkt het onmogelijk om deze fysieke bijeenkomsten door te laten gaan. Om dit soort processen te doorlopen is een actieve en fysieke aanwezigheid van essentieel belang. Daarom willen we alle geïnteresseerde vragen om zich te melden op onderstaande mailadres en dan houdt procesbegeleider, Dietmar Schrijnemakers, u op de hoogte van het vervolg. E.e.a. zal natuurlijk mede afhankelijk zijn van de Covid-19 maatregelen.

Wilt u bericht ontvangen wanneer de nieuwe bijeenkomsten worden gepland en/of wilt u zich hiervoor aanmelden. Stuur dan een e-mail naar ToekomstSmeltkroes@cranendonck.nl. Eind volgende week informeren we u hoe en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden.


Notitie Reikwijdte en Detailniveau - planMER - Regionale Energiestrategie (RES)
De gemeente Cranendonck werkt samen met 20 andere gemeenten (Metropoolregio Eindhoven) en twee waterschappen en de provincie aan de Regionale Energiestrategie (RES). Het op grote schaal opwekken van duurzame energie is een belangrijk onderwerp binnen de RES. In de RES 1.0 komt te staan op welke plekken dit mogelijk is. Het selecteren van deze plekken vraagt om een zorgvuldig proces.

Van Concept RES, via een MER, naar de RES 1.0
Inmiddels is de concept RES voor onze regio gereed. De komende maanden wordt een planMER-traject (milieu-effectrapportage) doorlopen. In dit traject gaan we zorgvuldig naar de zoekgebieden kijken die uit de eerste analyse van de concept-RES naar voren zijn gekomen. We gaan onderzoek doen naar de milieueffecten van de keuze van wind- en zonne-energie in de gebieden. In de planMER willen we niet alleen kijken naar milieu en omgevingseffecten, maar ook naar de mogelijke koppelingen met de in de concept-RES genoemde bredere thema’s, een vitale agrarische economie, een veerkrachtig natuurlijk systeem, een duurzame en innovatieve economie en een veerkrachtig watersysteem en klimaatadaptatie.

De resultaten van de MER dienen als input voor de bestuurlijke besluitvorming. Uiteindelijk wordt in de RES 1.0 vastgelegd welke gebieden geselecteerd worden voor het ontwikkelen van grootschalige energieopwekking.

Wat gaan we onderzoeken en hoe gaat dat gebeuren?
De eerste stap in het planMER-traject is het opstellen van een zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD). In de NRD staat wat er in de planMER wordt onderzocht en hoe dat gaat gebeuren. Met deze notitie willen we betrokkenen en belanghebbenden informeren over de inhoud en diepgang (reikwijdte en detailniveau) van het op te stellen milieueffectrapport (MER). De concept-NRD ligt vanaf 5 oktober voor vier weken ter inzage en is gedurende die periode te raadplegen via www.brabant.nl. De omgeving krijgt hiermee de mogelijkheid om hier kennis van te nemen en desgewenst een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie in een Nota van beantwoording. Daarin staat bovendien hoe de zienswijzen worden meegenomen in de uit te werken MER.

Op www.energieregiomre.nl leest u meer over de Regionale Energie Strategie.


Brabant geeft energie aan nieuwe projecten
Vanaf 15 oktober 2020 opent de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’. De provincie is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

Voorwaarden
De nieuwe subsidieregeling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021. Het totaal beschikbare bedrag voor deze subsidie is € 500.000. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum bijdrage van € 24.999.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is de provincie op zoek naar projecten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. Bovendien willen we dat er samenwerkingsverbanden ontstaan, die gezamenlijk een project uitvoeren. Reguliere verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Meer informatie
Op www.brabantgeeftenergie.nl vindt u meer informatie over de subsidieregeling. Of neem rechtsreeks contact op met Minke van Boekel (minke@brabantgeeftenergie.nl).


Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen
Meemortel 26, Budel: omgevingsvergunning tbv stichting Verderest
De Romrijten 8, Maarheeze: Plaatsen tijdelijke zendmast
Vogelsberg 2, Maarheeze: Plaatsen hekwerk van 2 m hoog met klimop erin
Zitterd (tussen huisnr 20 en 22), Soerendonk: Aanvraag nieuwbouwwoning
Blake Beemd 10, Soerendonk: Tijdelijke afwijking (10 jr.) - caravanstalling in bestaande werktuigenberging

Verleende vergunningen
Markt 19, Budel: Aanwezigheidsvergunning speelautomaten City Bar (1 jan. t/m 31 dec. 2023)
Perceel Brasfeest, Perceel Bospad en Perceel Vloeten, Soerendonk: Omgevingsvergunning Maarheeze, ondernemen met natuur

Alle officiële bekendmakingen staan op overheid.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice via overuwbuurt.overheid.nl.


Beschikking omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ‘De Branten 6-8 te Soerendonk’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning is verleend op het perceel kadastraal bekend als gemeente Maarheeze, sectie G, nummers 971. De omgevingsvergunning tezamen met de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) hebben betrekking op het realiseren van een inrit op het perceel aan De Branten 6-8 te Soerendonk. De inrit wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning wordt verleend met toepassing van de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen (vvgb). In de vergadering van 26 mei 2020 heeft de raad een-vvgb afgegeven.

Inzage
De aanvraag, de beschikking, de vvgb en bijbehorende stukken liggen vanaf 22 oktober voor iedereen 6 weken ter inzage. De beschikking en vvgb zijn in elektronische vorm te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (code: NL.IMRO.1706.OVSDKDeBranten8-VAS1) en via de gemeentelijke website, www.cranendonck.nl. In het gemeentehuis kunt u de stukken bij de receptie van het gemeentehuis inzien, Capucijnerplein 1 te Budel. Vanwege de coronamaatregelen is het gedrukte exemplaar alleen op afspraak in te zien.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.


Vastgesteld wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’
In de eerdere publicatie van dit bestemmingsplan is een ingangsdatum van 17 augustus vermeld. Dit is niet correct. Hieronder treft u de gecorrigeerde tekst aan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in de vergadering van 14 juli 2020 het wijzigingsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Grootschoterweg 143-145 te Budel-Schoot’ met het bijbehorende collegebesluit liggen gedurende 6 weken ingaande op 16 oktober (tot en met 27 november 2020) voor belanghebbenden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan met bijbehorend collegebesluit te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBSC2003-VAS1.

Doel van de bestemmingsplanwijziging
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het transformeren van een voormalig winkelpand naar woonstudio’s en het realiseren van een appartementencomplex met ruimte voor 6 appartementen op het achterliggend gebied.

Wijziging:
Het vastgestelde wijzigingsplan wijkt op onderdelen af van het ontwerp wijzigingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn:

In de regels:
- Er is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee wordt geborgd dat een omgevingsvergunning voor de bouw van woningen enkel verleend kan worden wanneer de

bodem schoon is verklaard.

Beroep tegen het wijzigingsplan?
Tegen het besluit van het college tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de zes weken (beroepstermijn) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:
1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college.
2. belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
3. belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het wijzigingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer een belanghebbende beroep heeft ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening heeft ingediend, treedt het wijzigingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


Ontwerp weigering omgevingsvergunning en ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen ‘Nieuwstraat 95 Budel’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat de ontwerp weigering omgevingsvergunning tezamen met de door de raad in ontwerp geweigerde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) gedurende een termijn van 6 weken, ingaande op donderdag 1 oktober 2020, voor eenieder ter inzage liggen bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Vanwege de coronamaatregelen is het analoog exemplaar alleen op afspraak in te zien.

De ontwerp weigering van de omgevingsvergunning tezamen met de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen hebben betrekking op het realiseren van een supermarkt en woning op het perceel Nieuwstraat 95 in Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie C, nummer 2827. Het plan wijkt af van het toegestane in het bestemmingsplan.

De stukken zijn tevens beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl onder imrocode: NL.IMRO.1706.OVBDL0045-ONT1

Binnen de genoemde inzage termijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerp weigering omgevingsvergunning en/of over de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. De zienswijzen ten aanzien van het ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, zienswijzen ten aanzien van de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen moeten worden gericht aan de gemeenteraad. Alle zienswijzen zendt u naar postbus 2090, 6020 AB Budel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140495.


Rectificatie ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’

In deze krant is op 21 augustus jl. gepubliceerd dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’ vanaf 24 augustus ter inzage is gelegd. Vanwege technische problemen was het echter niet mogelijk het plan op de landelijke website ‘ruimtelijkeplannen.nl’ te openbaren. Inmiddels zijn de problemen opgelost en wordt met deze rectificatie de start van het proces hernieuwd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Bosch 2 te Budel’ op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 24 september 2020 gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan is gericht op het niet meer mogelijk maken van een veehouderij en het mogelijk maken van bedrijfsactiviteiten hier in de milieucategorie 1 en 2 op het perceel Bosch 2 samen met het realiseren van een woning op de hoek van de wegen Bosch en Burgemeester Wijtestraat.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPBDL0041-ONT1.

Een analoog exemplaar is op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge zienswijze kunt u na afspraak indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Download de gratis app van Cranendonck24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug